نام و نام خانوادگی:   مهدی فدایی متولد: 1357
مدرک تحصیلی:  دکتری مدیریت - مدیریت تولید و عملیات مرتبه علمی:     استادیار
آدرس پست الكترونيك fadaei@iaurasht.ac.ir تلفن : 01334621006