انباردار:( سید قاسم بشیری-دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی)


1- حفظ ونگهداری اموال در انبار
2- تحویل اموال از کارپرداز
3- ثبت وصدوررسیدانبار
4- تحویل اموال به درخواست کننده
5- درخواست خرید