رسیدگی کننده: (فردین نظری-دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

1- بعد از صدورسند کلیه اسناد  ومدارک مثبته سند را بررسی وآنرا با قوانین موجود مطابقت می دهد.
2- تهیه وتنظیم پیش نویس کلیه قراردادها
3- تهیه وتنظیم صورت جلسات کمیسیون معاملات دانشگاه
4- انجام مکاتبات اداری