مدیر مالی:(علی پورجانعلی-کارشناسی حسابداری)

1- نظارت بر کلیه امور مربوط به شهریه دانشجویی- صندوق رفاه – اموال- انبار-                                                      
2- نظارت بر حقوق ودستمزد وکلیه پرداخت ها
3- تهیه وتنظیم تراز ماهیانه- سالانه
4- تهیه وتنظیم بیمه ومالیات هر ماه