دبیرخانه (سیده کلثوم جعفری)

دریافت و ارسال نامه ها از طریق سیستم اتوماسیون اداری