معاونت آموزشی - دانشجویی
نام و نام خانوادگی : عباس شهنوازی متولد:
 
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مدیریت بازرانی مرتبه علمی : مربی
  تلفن :01334620044