سید جواد میرحسنی
تحصیلات:کارشناسی حسابداری

سمت: مدیر  آموزش