1-الکترونیک کاردانی پیوسته
2-ساختمان کاردانی ناپیوسته
3-ساختمان کاردانی پیوسته
4-معماری کاردانی ناپیوسته
5-معماری کاردانی پیوسته
6-مکانیک کاردانی پیوسته
7-حسابداری کاردانی ناپیوسته
8-ساختمان کارشناسی ناپیوسته
9-مهندسی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته-مدرک پایه کاردانی ناپیوسته
10-مهندسی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته-مدرک پایه کاردانی پیوسته
11-مهندسی تکنولوژی قدرت کارشناسی ناپیوسته-مدرک پایه کاردانی ناپیوسته
12-مهندسی تکنولوژی قدرت کارشناسی ناپیوسته-مدرک پایه کاردانی پیوسته
13-مدیریت بیمه کارشناسی پیوسته
14-مدیریت دولتی کارشناسی پیوسته89 به بعد
15-علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته-مدرک پایه کاردانی ناپیوسته (ورودی قبل از 90)
16-علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته-مدرک پایه کاردانی پیوسته (ورودی قبل از 90)
17-علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته-مدرک پایه کاردانی ناپیوسته (ورودی 90 و بعد از آن)
18-علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته-مدرک پایه کاردانی پیوسته (ورودی 90 و بعد از آن)
19-مهندسی تکنولوژی مکانیک (کارشناسی ناپیوسته)