ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی
1 مریم عدلی فرد علوم پایه
2 محمود نویدی علوم پایه
3 تقی رضایی علوم پایه
4 مریم سرپرست علوم پایه
5 مهران نعمتی علوم پایه
6 محمد محمد زاده معماری و هنر
7 سیده حدیثه صدیق معماری و هنر
8 محمد پیروی فنی و مهندسی
9 علی هوشمند فنی و مهندسی
10 کوروش خوشبین فنی و مهندسی
11 زهرا قربانی علوم انسانی
12 نیما شکوری علوم انسانی
13 لیلامنجئی آزاد علوم انسانی
14 سید رفیع مظفری علوم انسانی
15 میترا شعبانی علوم انسانی
16 لقمان حاتمی علوم انسانی
17 عباس رضالویی علوم انسانی
18 حسین راد علوم انسانی
19 عباس شهنوازی علوم انسانی
20 سیده فائزه تیموری فنی و مهندسی
21 سید علی صدیق فنی و مهندسی
22 محمد نیابلی فنی و مهندسی
23 سید امین تیموری فنی و مهندسی
24 قاسم قاسمی علوم انسانی