طرحهاي پژوهشي
باشگاه از طرحهای پژوهشی اعضاء، كه بر اساس شاخصهای مصوب باشگاه تعريف و پيشنهاد شوند، حمايت نموده و هزينه هاي مربوط را پرداخت می نمايد. البته باشگاه ترجيح می دهد تا تعريف پروژه ها در راستاي تأمين نيازهای علمي دستگاههای اجرائی و يا صنعتی كشور باشد. در اين صورت، باشگاه با ايجاد ارتباط و تعامل با دستگاه ذي ربط، در جهت حمايت مادي و تأمين هزينه هاي اجراي اين پروژه ها و به كارگيري نتايج حاصل، حداكثر تلاش خويش را مبذول خواهد داشتدر صورتی كه طرحهای پژوهشی اعضاء، از نوع بنيادی باشند، انتظار دارد كه خروجی اين طرحها، به ترتيب الويت يكی از موارد زير باشد، كه معمولا پيشنهاد دهنده طرح، در پرسشنامه پژوهشی از ابتدا پيش بينی می نمايد:
· تهیه و ارائه مقالات علمی در مجلات معتبر آی اس آی
· تهيه و ارائه مقاله علمي در مجلات معتبر آي اس سي
· تهيه و ارائه مقاله علمي در نشريات معتبر علمی پژوهشی
· تهيه و ارائه مقاله در مجلات معتبر علمی ترویجی
· تهیه و ارائه مقالات علمی در همایشهای باشگاه، واحدهای دانشگاه آزاد و به ويژه در همايشهای کشوری

در تعريف طرحهای پژوهشی موراد توصيه مؤكد مي شود:
_ اهداف پيش بينی شده در طرحهای پژوهشی، به صورت كوتاه مدت قابل دسترسی باشند و زمانهای اجرای كوتاه تری پيشنهاد گردند.
_ طرحهای پژوهشی پيشنهادی مرتبط با رشته تحصيلی و تخصصی اعضاء باشند.
_ طرحها به صورت گروهی تعريف و اجرا شوند