برنامه علمی آموزشی
 
برنامه های علمی آموزشی شامل مجموعه ای از دوره های آموزشی و فعاليتهای علمی است، كه در راستای ارتقاء توان علمی و پژوهشی اعضاء باشگاه، تعريف و به مورد اجرا گذاشته مي شوند؛ شامل:
· كارگاه روش تحقيق
· كارگاه های مقاله نويسی
· کارگاه آموزشی کارآفرینی
· کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی
· كارگاه جستجو در اينترنت
· آموزش كاربرد آمار در علوم
· اعزام اعضاء به كلاسهای انگليسی
· اعزام اعضاء برای آموزش نرم افزارهای تخصصی
· برگزاري آموزشهای تخصصی گروههای اعضاء
· برگزاری نمایشگاه از آثار علمی تحقیقاتی اعضاء (در سطح واحد، در سطح منطقه ای و به صورت کشوری)