نحوه پذیرش اعضاء

متقاضی میبایست با مراجعه به رئيس محترم باشگاه در واحد دانشگاهي كه عضويت عادي ايشان از آنجا مورد تائيد قرار گرفته است، نسبت به تکمیل فرم و ارسال مدارك اقدام فرماید.