قابل توجه دانشجویان عزیز: جهت عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان وارد سامانه bpj.iau.ir شده با کلیک قسمت ورود به سامانه وارد بخش ثبت نام شده و نسبت به بارگذاری مشخصات و مدارک اقدام نموده تا ثبت نام انجام شود.
با عضویت در باشگاه از حمایتها و مزایای آن جهت انجام کارهای پژوهشی بهرمند شوید.