جلسه شورای فرهنگی واحد با دستور کار عفاف و حجاب در دانشگاه در دفتر ریاست واحد تشکیل شد.دکتر رضایی رئیس واحد دانشگاهی با برشمردن اهمیت حجاب و عفاف شاخصه و امتیاز زن مسلمان و همچنین مرد مسلمان و مومن را حجاب و پوشش دانست. و افزود امروز انتظار ازفرهیختگان دانشگاهی این است که مولفه های حجاب و عفاف را به صورت شایسته ای در دانشگاه مراعات نمایند. سپس حجت الاسلام قاسم قاسمی رئیس دفتر فرهنگ اسلامی با برشمردن موضوع عفاف و حجاب وضعیت حجاب را دانشگاه آزاد رودبار مطلوب ارزیابی کرد و افزود کاستی های امر پوشش و حجاب در گروی همکاریهای تمام معاونتها و همه کارکنان است و کارمندان و اساتید  به عنوان الگوی علمی و عملی برای دانشجویان جوان بشمار می آید. در ادامه هرکدام از حاضران به دیدگاههای مختلف راجع به کاربردی سازی موضوع عفاف و حجاب پرداختند.