از کارکنان و اعضای محترم هیات علمی تقاضا می گردد جهت اجرای طرح تشویق فرزند ممتاز خود با ارائه مدارک ذیل حداکثر تا تاریخ 30/6/91 به کارگزینی واحد مراجعه کنند.
1-یک قطعه عکس 4*3
2-تصویر شناسنامه فرزند 2برگ
3-تصویر کارنامه 2 برگ
4-تصویر دفترچه حساب بانک رفاه