با توجه با استقبال گسترده محققین و پژوهشگران مهلت ارسال مقالات همایش مهندسی عمران تا تاریخ 1/2/91 تمدید شد.مهلت مذکور مجددا تمدید نخواهد شد.
مدارک